Regulamin GCG

§ 1. Słownik definicji znajdujących się w Regulaminie:

Klient – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towaru;

Sprzedawca – Cezary Łata, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
GCG GROUPE Spółka z o.o., zarejestrowaną pod NIP 9222881678 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą na ul. Białego Dębu 1/4, 02-757 Warszawa;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.gcg-groupe.pl

Polityka Prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych Klientów oraz szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych;

Sklep Internetowy (zwany w dalszej części ,,Sklep’’) – serwis internetowy dostępny pod www.gcg-groupe.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – aktualne produkty znajdujące się w Sklepie;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Cezarym Łatą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GCG GROUPE Spółka z o.o. z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 32/258, 03-947 Warszawa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Koszyk – to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Konto Klienta – jest to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Warunki ogólne Regulaminu oraz reguły korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Podmiotem prowadzącym Sklep jest Cezary Łata, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GCG GROUPE Spółka z o.o., zarejestrowaną pod NIP 9222881678 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane adresowe:
GCG Groupe Sp. z o.o.
Białego Dębu 1/4
02-757 Warszawa
NIP: 922-288-16-78
REGON: 060194115
biuro@gcg-groupe.pl

Adres do korespondencji:
GCG GROUPE Spółka z o.o.
Kotłowo 4
76-039 Biesiekierz

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gcg-groupe.pl

2.3. Przedmiotowy Regulamin określa w szczególności:

 • warunki zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu,
 • zasady reklamacji i odstąpienia od umowy,
 • sposoby rozwiązywania sporów.

2.4. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja Klienta. Rejestracja następuje w drodze wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie Sklepu.

W celu dokonania rejestracji Klient wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.5. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu.

Klient ma możliwość pobrania faktury.

2.6. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Świadczenie wszystkich usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§ 3. Tryb korzystania i rejestracja

3.1. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

3.2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

3.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

3.4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3.5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą.

3.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.5., obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

§ 4. Ceny, sposób oraz termin płatności

4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

4.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą strony zawartej umowy. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4.4. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar następująca formą zapłaty:

a) płatnością w systemie PayU

§ 5. Sposób dostawy Towaru

5.1 Zamówienia na towar można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

5.2. W sytuacji, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany. W razie, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez skorzystanie z formularza:

 • „Stwórz konto”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. W takiej sytuacji Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do następnego etapu składania zamówienia.
 • „Szybkie zakupy”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 • ,,Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

5.3. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:

 1. Informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
 2. Informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
 3. Sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
 4. Sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

5.4. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

5.5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

5.6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

5.7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

5.8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.

Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

 • anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 • dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 • anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny ( art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia. Klient składa oświadczenie w formie pisemnej wysłanej pocztą lub pocztą elektroniczną. Klienci mogą również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Dane adresowe:
GCG GROUPE Spółka z o.o.
Kotłowo 4
76-039 Biesiekierz biuro@gcg-groupe.pl
tel: 94 318 06 98

6.3. Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

6.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca klientowi otrzymaną za Towar płatność, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na podany przez Państwa numer rachunku bankowego. Zwrócony przez Klienta towar musi być nowy, bez jakichkolwiek śladów użycia, powinien być opakowany w należyty sposób uniemożliwiający ewentualne zniszczenia podczas transportu.

6.5. Wzór formularza znajduje się w zakładce zwroty i odstąpienia

§ 7. Reklamacje Towarów

7.1. Cezary Łata, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GCG GROUPE

Spółka z o.o., z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 32/258, 03-947 Warszawa, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.2. Reklamacje należy kierować na adres : www.gcg-groupe.pl, pisemnie na adres korespondencyjny : GCG GROUPE Sp. z o.o., Kotłowo 4, 76-039 Biesiekierz przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.Użycie przedmiotowego formularza nie jest obowiązkowe. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

7.3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.4. Wzór formularza znajduje się w zakładce Zwroty i Odstąpienia

§ 8. Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

8.1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:

 1. przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą
  ActiveX, JavaScript, cookies,
 2. przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 3. przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
 4. minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

8.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8.3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
 3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu
§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

9.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

9.4. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; w szczególności zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.3. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właściciela (Sprzedawcy). Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93) ; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.